Домашно насилие – форми и начини на проявление

домашно насилиеДомашно насилие

Статистиката на жертвите на домашно насилие у нас главоломно расте. Домашното насилие остава скрито зад вратите на дома, поради страх, срам ,нежелание на жертвите да разгласяват пред обществото това, което им се случва и излишно съобразяване с хорското мнение. Пострадалите са предимно жени и деца, но има случаи и на пострадали от домашно насилие мъже.  Правна уредба:

Закон за защита срещу домашното насилие, чл.2 – „ Домашно насилие е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личната свобода и на личния живот, извършено спрямо лица, които се намират или са били в семейна или родствена връзка, във фактическо съпружеско съжителство или които обитават едно жилище.”

Формите на домашно насилие са многообразни:

  1. Физическо насилие – жертвата е подложена на побои, телесни повреди, нечовешко и унизително отношение, причинява й се физическа болка и страдание.
  2. Психическо насилие –  въздействието е върху психиката на жертвата, с което й се причинява тормоз. Правна уредба: „Психически тормоз означава всяко непристойно поведение, осъществявано през определен период от време, многократно или систематично и изразено чрез физически действия, писмено или устно, с жестове или други действия, извършени умишлено, които могат да накърнят физическата и психологическата цялост на друго лице.” Понятието тормоз означава: „Злоупотреба с позицията на силата, травмиращ характер, психическа или физическа болка, накърняване достойнството, обидна и застрашаваща среда.” Самият тормоз е правонарушение и  се приема като дискриминация, когато с нежелано поведение, свързано с предмет на защита се накърнява достойнство, създава се смущаваща и враждебна обстановка и оскърбително отношение, целящо неблагоприятно третиране и засягане благата на личността. /Закон за защита от дискриминация/.
  3. Емоционално насилие – тук отново въздействието е върху психиката на жертвата, като целенасочено се увреждат емоциите й – чувства и мисли, свързани с преживявания от негативния спектър – заплашване, страх, контрол, изнудване,  чувство на малоценност, вина, обидно и унизително отнасяне.Най-тежката форма на психическото и емоционалното насилие е емоционалното изнудване – жертвата е заплашвана, че ако не се подчинява ще бъде убита, ще й бъдат отнети децата, ще бъде изгонена от дома, ще бъде оставена без средства, без близки, без приятели, ще бъде опозорена, ще бъде тормозена… Тежко емоционално изнудване е и заплашването със самоубийство, с което се цели да се вмени чувство на  вина у жертвата и контрол, като се  неутрализират  и се  „парализират” реакциите й  за взимане на конкретни действия и решения.
  4. Сексуално насилие – вариантите са разнообразни, като включват насилствени и принудителни сексуални  действия върху жертвата, както и опити да бъдат извършени такива.Пострадалите са предимно жени и деца, които са поставени в унизително положение и мълчание за случващото се, поради фалшив срам.
  5. Икономическо насилие – жертвата е поставена в „икономическа зависимост” от насилника, заплашвана е с унищожаване и повреждане на имуществото й, оставена е без средства, в подчинено и унизително положение.
  6. Кибертормоз – една от разновидностите на психическото и емоционалното насилие, съвременна форма на тормоз, изразяваща се в отправяне на обидни, агресивни , нецензурни и заплашителни  думи и изрази чрез средствата за масова комуникация – телефон, интернет и печатни произведения.

В много  случаи пострадалите се оплакват от няколко форми, с които се осъществява върху тях  домашното насилие.

Правна уредба: Конституция на Р България, ЗЗДН и Правилник за прилагане на Закона за защита срещу домашно насилие, Наказателен кодекс, ЕКЗПЧОС.

Мариана Праматарова

Адвокат Мариана Праматарова е магистър по право със самостоятелна адвокатска практика. Работи предимно в Бургас и региона. Профилирана е в частно-правни отношения от областта на гражданско право. Сфера на дейност: гражданско и семейно право, ЗЗДН, предлага юридически услуги и консултации.